Ανάλυση διαδικασιών λιμένων

Η δραστηριότητα αυτή (Πακέτο Εργασίας 3 – ΠΕ3) περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης οργάνωσης των λιμανιών που εμπλέκονται στο Έργο και των διαδικασιών τους. Η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων γίνεται με τη διανομή σε θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς της κάθε Λιμενικής Κοινότητας ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων.
 
Πέρα από την ανάδειξη της τρέχουσας οργάνωσης του κάθε εμπλεκόμενου λιμένα, η δραστηριότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστούν βέλτιστες πρακτικές του κάθε λιμένα όσον αφορά στη ροή των αγαθών.

Ένα έγγραφο με τίτλο Port and Process Analysis θα συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και, με βάση τις απαιτήσεις που θα εγείρουν τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην ανάλυση, θα καταστεί δυνατόν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις για λύσεις που έχουν να κάνουν με τεχνολογίες πληροφορικής και για ενσωμάτωσή τους σε ήδη πιθανόν υπάρχοντα συστήματα (ορισμός των απαιτήσεων των χρηστών).