Ανάπτυξη εφαρμογής

Η δραστηριότητα αυτή (Πακέτο Εργασίας 5 – ΠΕ5) επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: από τη μια μεριά, να εφοδιάσει όσα λιμάνια δεν διαθέτουν κάποιο πληροφοριακό σύστημα με μια εφαρμογή ιδιαίτερα χρήσιμη για τη λειτουργία τους, και, από την άλλη, να δώσει σε όσα λιμάνια ήδη διαθέτουν κάποιο πληροφοριακό σύστημα τη δυνατότητα να ενσωματώσουν σε αυτό τη νέα εφαρμογή-πρωτότυπο που θα αναπτυχθεί από το Έργο APC.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει «υπο-εφαρμογές» που θα συμβάλλουν στη:
- Διαχείριση του κατάπλου και απόπλου των πλοίων (Ανάπτυξη πληροφοριακής εφαρμογής για τη διαχείριση των απόπλων και κατάπλων των πλοίων)
- Διαχείριση της ροής των εισαγομένων προϊόντων (Ανάπτυξη πληροφοριακής εφαρμογής εκτελωνισμού εισαγομένων προϊόντων)
- Διαχείριση της ροής των εξαγομένων προϊόντων (Ανάπτυξη πληροφοριακής εφαρμογής εκτελωνισμού εξαγομένων προϊόντων)
- Βελτίωση της κίνησης στις ελεύθερες ζώνες στάθμευσης εντός των περιοχών των λιμένων (Ανάπτυξη πληροφοριακής εφαρμογής κρατήσεων θέσεων στάθμευσης, για τους μεταφορείς και τους ταξιδιώτες).