Αξιολόγηση

Η δραστηριότητα αυτή (Πακέτο Εργασίας 7 – ΠΕ7) περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λειτουργίας της νέας πληροφοριακής πλατφόρμας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την τελική έγκριση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και την εκπόνηση ενός εγχειριδίου, όπου θα συνοψίζονται οι βέλτιστες πρακτικές που εισάγονται από και χάρη στο νέο πληροφοριακό σύστημα καθώς και τα κριτήρια για την υιοθέτησή του και σε άλλους περιοχές.

Οι κύριοι στόχοι της δραστηριότητας αυτής είναι οι εξής:
  Τεχνική αξιολόγηση του Έργου APC·
  Οικονομική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους.