Καθορισμός των προδιαγραφών του συστήματος

Η δραστηριότητα αυτή (Πακέτο Εργασίας 4 – ΠΕ4) αποσκοπεί στον καθορισμό των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιήσουν από κοινού τα τρία λιμάνια και αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για την υλοποίηση του Έργου APC.

Οι απαιτήσεις θα καθοριστούν από μια ομάδα εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι. Η ομάδα αυτή θα συντάξει ένα τελικό έγγραφο, στο οποίο θα περιγράφονται οι κύριες τεχνικές απαιτήσεις της πλατφόρμας, και θα προσδιορίσει τρόπους για την κάλυψη των αναγκών πιθανών χρηστών και τους στόχους της αγοράς που πρέπει να επιτευχθούν. Το έγγραφο αυτό θα υποβληθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη για τελική έγκριση.