Λιμενική Αρχή της Βενετίας

                                                                                                           

Η Λιμενική Αρχή της Βενετίας είναι φορέας δημοσίου δικαίου. Είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση, τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την προώθηση και την επίβλεψη των λιμενικών εργασιών, τόσο σε εμπορικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο. Επιπλέον, πραγματοποιεί τη διατήρηση των κοινών περιοχών και του θαλάσσιου βυθού, παρακολουθεί την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, διαχειρίζεται την κρατική ιδιοκτησία των θαλάσσιων περιοχών και σχεδιάζει την ανάπτυξη της περιοχής του λιμένα.

Όντας μία από τις ευρωπαϊκές ηγετικές φυσιογνωμίες σε όλους τους τομείς των εμπορευματικών μεταφορών, η Λιμενική Αρχή της Βενετίας συνεχώς και με ακρίβεια επενδύει στην ενίσχυση των λιμενικών υποδομών, σε συμμόρφωση προς τις αρχές της φιλικότητας προς το περιβάλλον και της προστασίας του.

Την τελευταία δεκαετία, η Λιμενική Αρχή της Βενετίας έλαβε μέρος σε διάφορα ευρωπαϊκά Προγράμματα: αρχικά, την περίοδο 2000-2006 στα πλαίσια των INTERREG IIIA και INTERREG IIIB, και στη συνέχεια την περίοδο 2007-2013, τόσο ως επικεφαλής εταίρος (WATERMODE – SEE Programme, EMPIRIC - Central Europe Programme, SAFEPORT - Italy-Slovenia Programme) και ως εταίρος (SONORA - Central Europe Programme, MEMO - Pro-MED, ALPCHECK - Alpine Space Programme). Πήρε, επίσης, μέρος σε πολλές άλλες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δημιουργήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (TEN-T Networks and LIFE Programme).

Η Λιμενική Αρχή της Βενετίας είναι ο επικεφαλής εταίρος του Έργου Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών (APC). Πέραν του ότι είναι υπεύθυνη για την ορθή, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου του Έργου σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των φορέων διαχείρισης της Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic 2007-2013, η Λιμενική Αρχή της Βενετίας είναι, επίσης, υπεύθυνη για τις δραστηριότητες διάχυσης και επικοινωνίας (ΠΕ2), συντονίζει τις δραστηριότητες για την ανάλυση των διαδικασιών των λιμένων και ορίζει τη σχετική μεθοδολογία (ΠΕ3), και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των εφαρμογών πληροφορικής που προβλέπονται στα πλαίσια του ΠΕ5.


Contact info

Santa Marta, Fabbricato 13
30123 Venezia - Italia
Tel. +39 0415334111
Fax. +39 0415334254
apv@port.venice.it
http://www.port.venice.it

Adriatic IPA