Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου δραστηριοποιείται από το 1994 στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Έχοντας διαχειριστεί κατά τα τελευταία χρόνια, είτε ως Επικεφαλής Εταίρος είτε ως εταίρος, πολυάριθμα Έργα, αναπτυξιακά και ερευνητικά, στα πλαίσια Προγραμμάτων όπως INTERREG, FP7, MED ENPI, LEADER, LIFE, LEONARDO DA VINCI, TEMPUS, CULTURA 2000, SOCRATES-ERASMUS κ.ά., και έχοντας διοργανώσει διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια, διαθέτει σήμερα υψηλή εξειδίκευση στην υλοποίηση έργων στα πλαίσια εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Προγραμμάτων.

Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται σε όλα τα Πακέτα Εργασίας του Έργου APC σε συνεργασία και με ερευνητές του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, επίσης του ΤΕΙ Ηπείρου, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία όσον αφορά στα μοντέλα λήψης αποφάσεων, τις προσομοιώσεις για εφαρμογή στους τομείς της βιομηχανίας και της ιατρικής, και στην ανάπτυξη  συστημάτων ευφυούς πληροφορικής


Contact info

Eirinis kai Filias 1
46100 Igoumenitsa - Greece
Tel. 6974661398
stylios@teiep.gr
http://www.teiep.gr

Adriatic IPA