Υλοποίηση πλατφόρμας δοκιμών & πρωτοτύπου

Η δραστηριότητα αυτή (Πακέτο Εργασίας 6 – ΠΕ6) περιλαμβάνει την ανάπτυξη της «πλατφορμών δοκιμών» (test beds). Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί από το APC, θα φιλοξενείται σε ειδική πλατφόρμα, όπου θα διεξάγονται όλα τα πειράματα. Οι «πλατφόρμες δοκιμών» επιτρέπουν τη διεξαγωγή ακριβών, διαφανών και με δυνατότητα επανάληψης δοκιμών σε όλες τις θεμελιώδεις και μη θεμελιώδεις απαιτήσεις.

Η πλατφόρμα θα προστατεύεται από τους τυπικούς κινδύνους που ενέχει ένα παραγωγικό περιβάλλον, περιέχοντας ταυτοχρόνως ένα υποσύνολο με πλαστά στοιχεία για δοκιμές προσομοίωσης σε όλες τις λειτουργίες.